YI ZHI REN
Image Unavailable
Fructus Alpiniae Oxyphyllae

Nomenclature

YI ZHI REN
η›Šζ™Ίδ»
Fructus Alpiniae Oxyphyllae
Other Names

Alpiniae Oxyphyllae


Properties:

Acrid
Kidney / KD Spleen / SP


Dosage and Toxicity

3 – 10 gm


Functions

Warms the Spleen / SP, increases appetite, stops excessive salivation and diarrhea.
Warms the Kidney / KD and consolidates fluids (spermatorrhea, enuresis and uterine bleeding from Kidney / KD yang deficiency)


Google Image Search


Preparation and Processing


Cautions and contraindications


Clinical Research and studies


Formulas that include this herb

Sources


Footnotes:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License