YI YI REN
Image Unavailable
Semen Coicis Lachryma-jobi

Nomenclature

YI YI REN
่–่‹กไป
Semen Coicis Lachryma-jobi
Other Names

Job's Tears''

Coicis Lachryma-jobi


Properties:

Sweet Bland
Spleen / SP Stomach / ST Lung / LU


Dosage and Toxicity

10 - 30 gm
(mild)


Functions

Strengthens the Spleen / SP and resolves dampness
Resolves Dampness and relieves pain (Bi Pain from damp, tightness and spasms of muscles)
Yi Yi Ren Tang, Si Miao San
Clears Heat and dispels pus (Lung / LU & Large Intestine/Large Intestine / LI abscesses)
Da Huang Mu Dan Tang

Very good for Acne


Google Image Search


Preparation and Processing


Cautions and contraindications


Clinical Research and studies


Formulas that include this herb

Sources


Footnotes:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License