WU LING ZHI
Image Unavailable
Excrementum Trogopteri seu Pteromi

Nomenclature

WU LING ZHI
δΊ”ιˆθ„‚
Excrementum Trogopteri seu Pteromi
Other Names

Flying Squirl Feces''

Trogopteri seu Pteromi


Properties:

Bitter Sweet
Liver / LR


Dosage and Toxicity

3 - 10 gm


Functions

Activates Blood circulation and relieves pain (especially menstrual)
Shi Xiao San
Dispels blood stasis and stops bleeding (especially uterine bleeding)
Eliminates toxins (internal or topical use for snake or insect bites)


Google Image Search


Preparation and Processing


Cautions and contraindications


Clinical Research and studies


Formulas that include this herb

Sources


Footnotes: Fried with vinegar or wine and decocted in cheesecloth

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License